Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz - pravda či mýtus?
Dobré noviny
Dobré noviny

Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz - pravda či mýtus?

Zákon údajne vyžaduje povinné nosenie občianskych preukazov pri sebe. V skutočnosti však ide veľmi rozšírený mýtus, ktorý trvá už celé desaťročia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Povinnosť nosiť občiansky preukaz

Občan pomocou občianskeho preukazu ako verejnej listiny preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje. Zákon č. 224/2006 Z.z. v § 2 ods. 2 stanovuje, že „Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Logickým a gramatickým výkladom tohto ustanovenia je nepochybne záver, že každý občan, ktorý splní zákonné podmienky, si musí zabezpečiť vydanie občianskeho preukazu a stať sa tak jeho držiteľom. „Nemožno však toto ustanovenie svojvoľne rozširovať k formulácii, že občiansky preukaz je povinný mať každý občan PRI SEBE,“ napísal pre stránku najpravo.sk JUDr. Adam Puškár.

Zmieňovaný zákon o občianskych preukazoch v § 11 vymenúva povinnosti občana, pričom ani z nich nevyplýva povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe. Potvrdením je aj fakt, že zákon nijako nerieši sankcionovanie občana, ktorý občiansky preukaz nemá pri sebe. Nemožno totiž sankcionovať konanie, ktoré nie je zakázané. Nenosenie občianskeho preukazu nie je považované ani za priestupok.

Ako sa preukazuje totožnosť?

Policajt je v zmysle § 18 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore oprávnený vyzvať osobu, aby sa preukázala preukazom totožnosti. Takýmto dokladom však nerozumieme iba občiansky preukaz, ale napríklad aj pas. Rovnako ani uvedený zákon o Policajnom zbore neupravuje povinnosť občana nosiť občiansky preukaz pri sebe.

V prípade, že nás policajt vyzve na preukázanie totožnosti a tejto výzve nemôžeme vyhovieť z dôvodu, že občiansky preukaz nemáme pri sebe, zákon nám ukladá povinnosť poskytnuúť policajtovi súčinnosť - zjednodušene povedané, je potrebné, aby sme požadované údaje oznámili ústne a policajt si údaje môže overiť prostredníctvom operačného dôstojníka v databáze obyvateľov. 

Ak by sme však napriek tomu odmietli oznámenie svojich údajov aj ústne, je policajt oprávnený predviesť nás na útvar policajného zboru za účelom zistenia totožnosti. Ak policajt nie je schopný ani do 24 hodín zistiť totožnosť osoby, je povinný osobu prepustiť.

Nenosenie občianskeho preukazu bolo zakázané v minulosti

Povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe je viazaná predovšetkým k obdobiu socializmu. Socialistický zákon o občianskych preukazoch hovoril: „Občan, ktorému bol vydaný občiansky preukaz, má najmä tieto povinnosti: preukazovať sa občianskym preukazom na vyzvanie bezpečnostným a iným orgánom na to splnomocneným“. Logicky i gramaticky je povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe nespochybniteľná.

Prvá Československá republika šla vo výklade tejto povinnosti ešte ďalej, ale nariadenie sa týkalo len niektorých Rómov. Práve im bol totiž určený zákon č. 117/1927 Sb. z. a n. o potulných cigánoch. Potulnému cigánovi bola určená povinnosť vo veku 14 rokov zabezpečiť si občiansky preukaz nazývaný "cigánska legitimácia". Tá obsahovala okrem údajov aj odtlačky prstov. Rovnaký zákon zároveň výslovne ukladal povinnosť nosiť cigánsku legitimáciu neustále pri sebe.

Hoci historická povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe je preukázateľná, súčasný právny stav takúto povinnosť nikomu neukladá.

Zdroj: najpravo.sk/JUDr. Adam Puškár

Už ste čítali?

Island na Slovensku? Pavol dronom zachytil prekrásnu oravskú…

Talentovaný a šikovný slovenský fotograf svojim zábermi…

Vianočné ozdoby, ktoré prežili aj socializmus. Pozrite, ako…

Niektoré z týchto vianočných ozdôb možno ešte visia na stromčeku…

Vedci zistili, že babička zohráva v živote dieťaťa výnimočnú…

Úlohu starých mám nikdy neradno podceňovať. Vedci zistili, že niekedy…

Pred 40 rokmi ušiel pred komunistami do hôr a na Chate pod Rysmi…

Chatár Viktor sa pred desaťročiami stal kráľom jednej z najkrajších…