Štatút súťaže "Hlasovanie Šariš ľuďom"
Dobré noviny
Dobré noviny

Štatút súťaže "Hlasovanie Šariš ľuďom"

Hlasovanie Šariš ľuďom.

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom Súťaže Hlasovanie Šariš ľuďom je Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. so sídlom Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10414/P (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Prevádzkovateľ súťaže:

Prevádzkovateľom Súťaže Hlasovanie Šariš ľuďom je Smart communication s.r.o. ,Košická 49 821 08 Bratislava - mestká časť Ružinov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86356/B (ďalej len „Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“) na internetovom portáli www.dobrenoviny.sk. Prevádzkovateľ súťaže zodpovedá za spracovanie databázy osobných údajov a technické zabezpečenie súťaže Usporiadateľa.

3. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 16.09.2020 do 16.10.2020 do 23:59 hod.

4. Účastníci súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba: s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

• ktorá má viac ako 18 rokov,

• ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:

◦ zamestnancov Usporiadateľa, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

◦ osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže dá hlas jednému z 11 projektov uverejnenom na portáli www.dobrénoviny.sk a potvrdí svoju účasť na súťaži v zmysle týchto Pravidiel. Každý Účastník Súťaže sa môže do súťaže zapojiť len 1 hlasom. Usporiadateľ vyžrebuje 5 víťazov zo všetkých platných hlasov. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak sa Účastník Súťaže pokúšal o podvádzanie. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

6. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa, náhodným výberom z databázy Účastníkov súťaže, , najneskôr 5 dní po skončení trvania súťaže. Výherca bude s oznámením o výhre kontaktovaný v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom mailového kontaktu, ktorý zadal pri hlasovaní.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže zo žrebovania v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

5 x tričko Šariš folklór a 5 x kartón piva Šariš.

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom mailu. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania a oznámenia kontaktov výhercu pre doručenie výhry.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

9. Osobné údaje

Účastník Súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje, s ktorými sa zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb, najmä Prevádzkovateľom Súťaže podľa bodu 2 Pravidiel. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania súťaže, resp. po dobu splnenia všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu alebo na emailovej adrese zodpovednej osoby Usporiadateľa: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. V prípade odvolania tohto súhlasu bude Účastník Súťaže vyradený zo súťaže.

Účastník Súťaže má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov Usporiadateľ poskytuje verejnosti tiež na https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia.

Kontakt na zodpovednú osobu Usporiadateľa: personaldataprotection@eu.asahibeer.com

10. Dane:

Ceny (výhry) podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je len suma presahujúca sumu 350,00 EUR vrátane DPH (t.j. predmetom dane z príjmu nie je celá suma/hodnota výhry); výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa zákona. S finančnou hodnotou výhry v hodnote viac ako 350,00 EUR vrátane DPH, bude výherca oboznámený.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj Pravidlá Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Už ste čítali?

Už 8 mesiacov nebol mladík v obchode. Všetko potrebné si dopestuje…

Mladý muž neuteká do obchodu, aby si urobil zásoby – vďaka svojej…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…