Dobré noviny
Chodíte do posilňovne pre mozog? Úspech staršej Slovenky ukazuje, aké výhodné je celoživotné vzdelávanie
Silvia Mabena
Silvia Mabena

Chodíte do posilňovne pre mozog? Úspech staršej Slovenky ukazuje, aké výhodné je celoživotné vzdelávanie

Naozajstný úžitok z učenia budeme mať, ak si vyberieme náročnejšie zručnosti, ktoré sme odjakživa chceli ovládať. Podľa neurobiológov z kalifornskej Univerzity Irvine vieme učením sa odvrátiť aj demeciu.
Naozajstný úžitok z učenia budeme mať, ak si vyberieme náročnejšie zručnosti, ktoré sme odjakživa chceli ovládať. Podľa neurobiológov z kalifornskej Univerzity Irvine vieme učením sa odvrátiť aj demeciu. — Foto: PEXELS/A. Podrez, Visual tag

Túžba poznať či dokázať niečo nové vedie ľudí k sebavedomejšiemu a šťastnejšiemu životu. Dokazujú to viaceré výskumy. Chuť učiť sa je u dospelých niečo ako elixír mladosti pre mozog. Slováci sú ale k celoživotnému vzdelávaniu stále ľahostajní. 
 

Andragogička Nadežda Hrapková je sama príkladom toho, aké je celoživotné vzdelávanie obohacujúce. Ešte ako matka troch malých detí vyštudovala vysokú školu a popri práci zvládla doktorandské štúdium. „Niekto by  mohol povedať, že zvedavosť či túžba vedieť nové veci musia byť v povahe človeka. Nie je to tak. Musíte si zvyknúť na určitý spôsob života, mať na seba nároky a snažiť sa ich plniť,“ hovorí odborníčka na vzdelávanie dospelých, Nadežda Hrapková, ktorá od roku 1992 pôsobí na Univerzite Komenského, kde riadila Univerzitu tretieho veku UK v Bratislave. Dnes ako projektová manažérka organizuje programy vzdelávania dospelých a projekty Erasmus+.  „V minulosti bol motivačnou pohnútkou často záujem vyštudovať vysokú školu. Dnes máme na Univerzite tretieho veku polovicu študentov s VŠ vzdelaním. Prichádzajú si k nám rozvíjať svoje záujmy, na ktoré v minulosti počas kariéry nemali čas,“ vysvetľuje Nadežda Hrapková.

„K rozvoju ma nútilo aj zamestnanie. Po revolúcii som sa pustila do doktorandského štúdia pedagogiky a do anglického jazyka. Videla som väčšie možnosti uplatnenia so znalosťou angličtiny,“ hovorí andragogička Nadežda Hrapková. Foto: FACEBOOK/Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, N. Hrapková

Posilňovňa pre mozog

Všetky zručnosti, čo sme kedy obdivovali na iných, sa môžeme naučiť. Na veku nezáleží. Ak na cudzie jazyky, hru na hudobný nástroj, tanec alebo bojové umenie nebol čas pri malých deťoch, počas náročného obdobia v práci, môžeme sa do nich pustiť neskôr. Neurobiologičky Lulu Chen a Christine Gall z Univerzity Irvine v Kalifornii dokázali, že každodenné formy učenia oživujú nervové receptory, ktoré udržiavajú fungovanie mozgových buniek na optimálnej úrovni. S podobným výskumom prišla aj Britská spoločnosť pre Alzheimerovu chorobu. U pacientov, ktorí sa neustále učili nové zručnosti a vzdelávali sa, zaznamenali oneskorený nástup tohto ochorenia o viac ako štyri roky.

„V dnešnej dobe je celoživotné vzdelávanie nevyhnutnosť. Rýchlo sa k nám dostávajú nové informácie, ktoré musíme vedieť spracovať, a na ktoré musíme vedieť reagovať,“ tvrdí Nadežda Hrapková, ktorá je zároveň prezidentkou Európskej federácie starších študentov na univerzitách a členkou výboru svetovej asociácie univerzít tretieho veku. Foto: Shutterstock

Rozvíjať sa pritom nemusíme len na akademickej pôde. Človek dokáže ťažiť z akejkoľvek novej zručnosti.  Učenie navyše pomáha človeku vytvárať si sociálne kontakty a robí ho radostnejším. Potvrdzuje to riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline, Katarína Šušoliaková: „Účastníci kurzov u nás v knižnici oceňujú priateľskú atmosféru. Druhotným efektom vzdelávania je tiež sociálny kontakt. Mnohí ľudia chodia do knižnice, aby sa streli s inými ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy a máme skúsenosť, že nadviazané priateľstvá pretrvávajú aj po skončení kurzov.“ Podľa prieskumov Eurostatu z roku 2021 je účasť Slovákov na celoživotnom vzdelávaní na úrovni 4,8 %. V rámci EÚ sme medzi tromi krajinami s najnižším záujmom o celoživotné vzdelávanie. Priemer v Európskej únii je pritom 10, 8 %. Drvivá väčšina Slovákov na nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa po skončení školy už nemyslí. Podľa minuloročného prieskumu v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých je potrebné ich k tomu motivovať. Za okrúhlym stolom aktéri vo vzdelávaní dospelých hovorili  aj o potrebe finančnej podpory pre jednotlivcov a organizácie, ktoré poskytujú toto vzdelávanie. Výstupy stretnutí prinesie Mapovacia správa o stave zručností na jar 2023.

Budúcnosť mnohých profesií je neistá. Britskí vedci odhadujú, že pre automatizáciu a čoraz častejšie využívanie umelej inteligencie v blízkej budúcnosti môže zaniknúť až 8 z 10-tich pracovných pozícií. Ochota ľudí učiť sa novým zručnostiam pomôže ľuďom uspieť aj na premenlivom trhu práce. Foto: Foto: PEXELS/K. Babaieva, A. Piacquadia

Nikdy nie je neskoro

Dospelých Slovákov k ochote učiť sa nové veci, zvyšovať si kvalifikáciu a zlepšovať zručnosti motivuje nová kampaň Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). „Dôležitosť celoživotného vzdelávania zdôrazňujeme cez výpovede a inšpiratívne príbehy ľudí, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou aj záľubou,“ hovorí Ľubica Gállová námestníčka Úseku Celoživotného vzdelávania ŠIOV. Motivačné sú aj výpovede zástupcov organizácii, ktoré sa venujú školeniam digitálnych zručností alebo profesijne rozvíjajú učiteľov.  „V minulosti sme sa venovali základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých a v centre pozornosti boli aj zručnosti a kompetencie pre život,“ vysvetľuje Ľubica Gállová. To sa osvedčilo, ŠIOV sa naďalej zameriava na rozvíjanie najpotrebnejších zručností ako je finančná gramotnosť, občianske zručnosti, sociálne a environmentálne zručnosti či kritické myslenie.

Viac zručností, viac možností

Pri profesiách ako lekár či učiteľ je celoživotné vzdelávanie samozrejmosť. Medicínska veda sa vyvíja, poznatky sa rozširujú a máme tu tiež množstvo nových technológií. Kým deti, ako by sa s nimi narodili, staršie ročníky si ich musia „naštudovať“ a naučiť sa s nimi pracovať. Zvedavosť a túžba naučiť sa niečo nové je užitočná pre každého. „Naša účastníčka vzdelávania 50+ si našla nové zamestnanie aj na základe absolvovania štúdia na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave v odbore etnológia,“ hovorí Nadežda Hrapková z Centra ďalšieho vzdelávania UK. Dobré uplatnenie majú zrelší absolventi v odbore počítače a informatizácia spoločnosti. Cieľom Európskej komisie a iniciatívy Národného koordinátora Európskeho programu vzdelávania dospelých na ŠIOV je do roku 2030 zapojiť do vzdelávania a odbornej prípravy takmer 60% dospelých. Ukazuje sa, že celoživotné vzdelávanie je kľúčové, ak sa chceme uplatniť na dynamicky sa meniacom trhu práce.

Kampaň Nikdy nie je neskoro! je príspevkom k Európskemu roku zručností 2023, ktorý vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. „Musíme sa viac zamerať na naše investície do odborného vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností. Potrebujeme lepšie spolupracovať so spoločnosťami, keďže len ony najlepšie vedia, čo potrebujú. Tieto potreby musíme zosúladiť s ambíciami ľudí,” povedala predsedníčka Európskej komisie. Foto: ŠIOV

Osvojenie si užitočných zručností pre každodenný život veľmi pomáha ľuďom, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí zamestnať. Dobrým príkladom sú Omamy v rómskych komunitách v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. „Omama je žena, ktorá býva priamo v osade, prešla výberovým konaním a školením a potom sa na čiastočný alebo plný úväzok venuje mamičkám a maličkým deťom v komunite,“ vysvetľuje  Zuzana Révészová, supervízorka a lektorka organizácie Cesta von, ktorá organizuje program Omamy. Organizácia takto zamestnáva ženy, akési autority v komunite, ktoré učia rómske mamičky starať sa o dieťatko, aby sa mentálne aj fyzicky rozvíjalo. Samotné Omamy, dospelé ženy, prechádzajú všestranným vzdelávaním. V rámci programu ich trénujú, čo majú učiť mamičky v komunite. Mentorky, supervízorky a regionálne kooridnátorky im tiež pomáhajú v osobnom rozvoji. „Často sú to ženy, ktoré predtým nepracovali, nemajú pracovné návyky, majú viac detí a potrebujú sa dostať do pracovného tempa a naučiť sa manažovať si čas. Ponúkame im tiež lekcie na zlepšenia slovenčiny alebo finančnej gramotnosti,“ hovorí špeciálna pedagogička Zuzana Révészová.

Zuzana Révészová z organizácie Cesta von je supervízorka programu Omama, ktorý sa veľmi osvedčil v rómskych komunitách. Omamy okrem iného učia mamičky v rómskych komunitách ako sa s deťmi hrať a čítať im, aby sa ich emočne a mentálne rozvíjali. Foto: Z. Révészová

Súčasných zamestnávateľov nezaujímajú len vedomosti, ale aj takzvané mäkké zručnosti, teda ľudské kvality a schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov. Tie sa na školách zatiaľ neučia, no pre dobré vzťahy na pracovisku a spoluprácu sú esenciálne. Týkajú sa toho, ako človek komunikuje s ostatnými, rieši konflikty a ako sa dokáže prispôsobiť zmene. „Požiadavky novej generácie sa menia v tom, aké zručnosti by chcela získať v škole, preto aktívnym učiteľom poskytujeme krátkodobé aj dlhodobé tréningy v oblasti komunikácie a modernej didaktiky,“ hovorí Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, v ktorom školia učiteľky a učiteľov z praxe práve v oblasti mäkkých zručností. Tie sú podľa štúdie portálu Profesia z roku 2019 medzi zamestnávateľmi žiadanejšie ako odborné a pokročilé znalosti jazyka, či počítačových programov.

„Učitelia popri rodičoch tiež formujú deti, odovzdávajú im svoje hodnoty a sú pre nich vzorom, či už pozitívnym alebo negatívnym. To je dôvod, prečo sa potrebujú aj oni vzdelávať,“ hovorí Zuzana Labašová z Komenského inštitútu. Foto: FACEBOOK/Komenského inštitút

Digitálne zručnosti

K ďalšiemu vzdelávaniu otvárajú dvere najmä digitálne zručnosti. V tomto smere na Slovensku zaostávame. Ukázalo sa to cez pandémiu. Košická organizácia Ženský algoritmus sa zameriava na digitálne vzdelávanie najmä žien. Tie bývajú podľa riaditeľky organizácie, Lenky Hlinkovej znevýhodňované na trhu práce pre materstvo a predsudky. „Pracujeme s lektormi z praxe a dbáme na praktické uplatnenie poznatkov. Kombinujeme teoretické a praktické vzdelávanie,“ vysvetľuje Lenka Hlinková, ako pomáhajú účastníkom kurzov dopracovať sa k vytúženej práci v IT odbore a pri získavaní zručnosti, ktoré hľadajú. Počas pandémie Ženský algoritmus pomerne rýchlo prešiel na online výuku a organizácia si zriadila vlastnú digitálnu platformu. Kurzy rozšírili okrem skupín žien a dievčat aj na mládež a seniorov. „Práca so seniormi nás naučila, že s učením sa nových vecí by sme nemali skončiť ani po odchode z práce a vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti je aktuálne pre každého, kto sa chce chrániť,“ dodáva Lenka Hlinková.     

„Vzdelávame ľudí najmä preto, aby sa uplatnili na trhu práce a Slovensko bolo na tom lepšie,“ hovorí Lenka Hlinková zo Ženského algoritmu. Organizácia pomáha ľuďom v rozvoji digitálnej gramotnosti a „soft skills“ (mäkkých zručností). Foto: Ženský algoritmus

V čom nepoľaviť?

Zamerajme sa na to, čo nám nová zručnosť prinesie. „Dôležité je, aby sme sa snažili naučené poznatky a zručnosti rozvíjať,“ radí Nadežda Hrapková. V zásade existujú tri oblasti, v ktorých by sme sa mali vzdelávať po celý život. Vzdelávanie sa vo svojom odbore je dobré najmä preto, aby sme dokázali držať krok s dobou, novými prístupmi a naša práca nás bavila. „Keď sme ešte na trhu práce, vieme sa z tejto práce viac tešiť, ak sa pritom zdokonaľujeme,“ myslí si Lenka Hlinková, ktorá v IT sektore pracuje vyše 10 rokov, viedla vývoj softvérov a motivuje ženy a dievčatá pracovať v IT oblasti. Všetkým ľuďom odporúča neustále hľadať nové príležitosti vzdelávať sa.   

Učenie sa prostredníctvom čítania znižuje hladinu stresu a predlžuje ľuďom život. Podľa štúdie, ktorú urobili pred piatimi rokmi na Univerzite Yale, School of Public Health, ľudia, ktorí čítajú viac ako 3 a pol hodiny týždenne, sa dožívajú dlhšie ako tí, čo nečítaju. Foto: PEXELS/Cottonbro studio, A. Piacquadia

Druhou oblasťou, na ktorú by sme pri osobnom rozvoji mali myslieť je rozvíjanie sa v tom, čo robíme radi. Záľuby prinášajú človeku radosť a spokojnosť. Ak človeka baví záhradkárčenie, nové metódy ošetrenia zeleniny či kvetov sa učí s nadšením. Vzdelávanie v „hobby“ oblasti navyše otvára dvere do sveta dobrovoľníctva a veční študenti spoznávajú nových ľudí a nadväzujú kamarátske kontakty. 

Článok bol pripravený v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Už ste čítali?

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Všeobecná lekárka Etela Janeková nezavrela ambulanciu ani na jediný deň: denne ošetrí 120 pacientov

MUDr. Etela Janeková, PhD. od začiatku pandémie nezavrela svoju ambulanciu ani…

Východniarov lieči tento usmievavý lekár z Kene: Ľudia sú tu otvorenejší a priateľskejší. Ale pije sa naozaj priveľa

Kipchanga Chemwotei Sakong pre známych jednoducho Kip. O Slovensku dlho nič nevedel.…

Pavol Croft je slovenský Indiana Jones. Nechcelo sa mu stáť za katedrou, vydal sa s krompáčom do sveta

K histórii a umeniu mal Pavol Croft vždy blízko. Preto si ich vybral…